REGULAMIN

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „The Living Crown of Mary” (dalej „Akcja”) jest Zakon Św. Pawła Pierwszego Pustelnika z siedzibą w National Shrine of Our Lady of Czestochowa (dalej „Organizator”), 654 Ferry Rd., Doylestown, PA 18901
 2. Akcja polega na przesyłaniu przez uczestników Akcji zdjęć w formie papierowej lub elektronicznej, które posłużą Organizatorowi w przygotowaniu wizerunku, mozaiki Matki Bożej Częstochowskiej (dalej „Wizerunek”) utworzonej ze zdjęć. Organizator przewiduje wykorzystanie wielu zdjęć w celu stworzenia Obrazu. Organizator nie gwarantuje żadnemu Uczestnikowi, iż zdjęcie przez niego nadesłane zostanie wykorzystane do stworzenia Obrazu.
 3. Warunki uczestnictwa w Akcji:
  1. Do Akcji można nadsyłać wyłącznie Zdjęcia, których Uczestnik jest twórcą lub posiada niezbędne prawa do dysponowania nimi.
  2. Przesłanie Zdjęcia jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż posiada on wszystkie niezbędne prawa do dysponowania na potrzeby udziału w Akcji przesłanym przez siebie Zdjęciem, w tym w szczególności prawa autorskie do Zdjęcia oraz prawa do wizerunku/-ów osoby/osób widocznej/-ych na Zdjęciu, w tym zgodę wszystkich osób uwidocznionych na Zdjęciu na uczestnictwo w Akcji.
  3. Zabronione jest zamieszczanie na Zdjęciach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie w Zdjęciach treści: wulgarnych, rasistowskich, erotycznych, propagujących przemoc lub obrażających uczucia religijne.
  4. Każde Zdjęcie zgłoszone do Akcji podlega wstępnej weryfikacji Organizatora (moderacja) pod względem jego formalnej prawidłowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu. Po dokonaniu weryfikacji Organizator podejmuje decyzję o zamieszczeniu bądź niezamieszczeniu danego zdjęcia na Obrazie. Decyzje Organizatora w tej sprawie są ostateczne.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Akcji, jej odwołania lub przerwania bez podania przyczyny. Informacja o zmianie okresu trwania Akcji, jej odwołaniu lub przerwaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.livingcrownofmary.com oraz będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w biurze Sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie lub pod numerem telefonu Organizatora 215-345-0600.
 4. Odpowiedzialność:
  1. Uczestnik, który przesłał Zdjęcie, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, dóbr osobistych i innych praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem Zdjęcia przez Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator będzie zobowiązany ponieść w związku z naruszeniem ww. praw na skutek przesłania przez Uczestnika Zdjęcia naruszającego te prawa.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zdjęć.
 5. W przypadku odwołania Akcji, wszystkie Zdjęcia nadesłane do czasu jej odwołania zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora.
 6. Zdjęcia, które nie zostaną z jakichkolwiek przyczyn wykorzystane na Obrazie, zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora, bez konieczności powiadamiania o tym Uczestnika.